Αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και άμεση αποκατάσταση - Bilateral mastectomy and immediate reconstructionΘύλη ασθενής υποβλήθηκε σε προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και άμεση αποκατάσταση με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης.

 Before and after bilateral prophylactic mastectomy and immediate reconstruction with silicone implants.