Ανόρθωση στήθους - Breast lift


Σκοπός της επέμβασης είναι η ανόρθωση του στήθους ώστε να αποκτήσει πιο νεανικό σχήμα. Ανάλογα με το βαθμό της πτώσης η τομή μπορεί να περιοριστεί γύρω από τη θηλαία άλω. Σε αρκετά πτωτικούς μαστούς προστίθεται και μία κάθετη τομή με ή χωρίς επέκταση αυτής οριζόντια στην υπομάστια πτυχή. Αν είναι απαραίτητο ταυτόγχρονα με την ανόρθωση μπορεί να γίνει και αύξηση του μεγέθους του μαστού με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Η επέμβαση διαρκεί περίπου 2-3 ώρες.
 • ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
  Γενική αναισθησία.
 • ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  Συνήθως απαιτείται παραμονή 1 νύχτας στην κλινική.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Φλεγμονή και αιμάτωμα είναι επιπλοκές και απαιτούν τη χορήγηση αντιοβιοτικών ή παροχέτευσης σε περίπτωση αιματώματος. Μικρή ασυμμετρία είναι πιθανή. Σπανιότερα, μπορεί να αναπτυχθούν υπερτροφικες ουλές, νέκρωση της θηλής και απώλεια της αισθητικότητας. Μετά από μειωτική στήθους μπορεί να παρουσιαστεί διαταραχή του θηλασμού.

This operation removes excess skin in and around the breast that has been stretched during pregnancy or weight fluctuations.
 • Length
  Surgery takes approximately two hours.
 • Anesthesia
  General anesthesia is administered and the patient is completely asleep.
 • Inpatient – Outpatient
  Either is possible depending on the patient’s medical condition and the preference of the surgeon.
 • Possible Side Effects
  Temporary bruising, swelling, some mild discomfort, numbness, and dry/tender breast skin.
 • Risks
  Unfavorable scarring with keloid formations is possible. In addition skin loss, infection, unevenly positioned nipples (asymmetry), and the possibility of permanent loss of feeling in the nipples and/or the breasts.
 • Recovery
  The patient can return to work within one week or more and may resume strenuous activities after one month. The fading of scars may take several months to one year.
 • Results
  The outcome varies from patient-to-patient. Other factors that may influence results are: gravity, pregnancy, ageing, and weight changes which may cause new sagging. Results may last longer or be enhanced when breast implants are inserted as part of the procedure adding support to the newly positioned breast tissue.


   Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
  Plastic Surgeon
  Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
  Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
  tel:+30 6944292525, +302310252590
  e: sapountziss@gmail.com
  e: admin@drstam.gr
  w: http://drstam.gr/en/

  Follow us:

  Website: www.drstam.gr
  Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
  Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
  Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
  Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
  Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
  Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207 
Comments